top

Strona główna Aktualności XXXIV Sesja Rady Miejskiej
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
Wtorek, 02 Styczeń 2018 13:03

2017 12 28 xxxiv sesja rm-1Jedna z najważniejszych w ciągu roku sesji Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 28 grudnia 2017 r. Wśród wielu projektów uchwał, przedłożonych radnym pod obrady, znalazły się bowiem uchwały dotyczące budżetu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra.

Debata nad projektami uchwał poprzedzona została sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra ze swojej działalności w okresie po ostatniej sesji. Z uwagi na to, że w dniach od 20.11. do 10.12. ub. r. burmistrz Zbigniew Potyrała przebywał na urlopie wypoczynkowym, w tym czasie jego obowiązki pełnił Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior.  Wśród spotkań wymienione zostały:
17.11. (a także 29.11. 4.12., 11.12., 18. i 20.12.) - spotkanie z firmą Saltex w sprawie postępu prac przy realizacji budowy krytej pływalni w Twardogórze,
19.11. - spotkanie w Oratorium poświęcone prezentacji podsumowującej projekt „Budzimy marzenia-Etiopia 2017”,
21.11. - konferencja Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
23.11. - IV Dolnośląski Kongres Samorządowy, spotkanie andrzejkowe Zarządu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze,
27.11. - Spotkanie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa dot. zwrotu działki,
30.11. - konferencja we Wrocławiu z udziałem Tomasza Żuchowskiego - sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a następnie konferencja w Antoninie, podsumowująca Dni Karpia 2017 w Dolinie Baryczy,
07.12. - konferencja LEADER PROW 2014-2020 we Wrocławiu,
11.12. - spotkanie w siedzibie dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej PKP w sprawie odszkodowania za grunt oraz nabycie działek od PKP, a następnie spotkanie Rady Nadzorczej Spółki ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze,
12.12. - rozstrzygnięcie konkursu na kartki świąteczne, a następnie uroczyste otwarcie pracowni gospodarstwa domowego i spotkanie opłatkowe w auli WTZ w Dobroszycach oraz spotkanie w sprawie fotowoltaiki z mieszkańcami gminy,
13.12. - wręczenie nagród w bibliotecznym konkursie „Nasze Anioły” pod patronatem burmistrza,
15.12. - odbiór placu zabaw w placówce SP nr 2 przy ul. Św. Jadwigi,
16.12. - wigilia w Goli Wielkiej, a następnie spektakl „Ballady o Wrocławiu” w sali teatralnej w Goszczu,
18.12. - spotkanie wigilijne z kierownikami i dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy,
19.12. - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DPR we Wrocławiu,
20.12. - "Jasełka" w Oratorium Księży Salezjanów w Twardogórze, a następnie spotkanie wigilijne z przedstawicielami duchowieństwa z terenu gminy Twardogóra oraz spotkanie wigilijne z Zarządem OSP Twardogóra,
21.12. – spotkanie z Prezesem Telewizji Echo Tomaszem Nykiel w sprawie współpracy z naszą gminą, a następnie spotkanie wigilijne z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze.    
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał udział (osobiście lub z udziałem swojego zastępcy Ryszarda Gąsiora):
18.11.    - Gala Tańca Mistrzostw Świata Caribbean Show – hala sportowo-widowiskowa GOSiR w Twardogórze,
21.11.    - XXVI Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem burmistrza Zbigniewa Potyrały - w siedzibie gminnej biblioteki w Twardogórze,
24.11.    - pasowanie na przedszkolaka w Grabownie Wielkim,
28.11.    - XXVI Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej pod patronatem burmistrza Zbigniewa Potyrały - w siedzibie gminnej biblioteki w Twardogórze,
10.12.    - Koncert Bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.
Wspominając najistotniejsze z podpisanych w tym okresie umów, burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił:
17.11.    - podpisanie umowy z firmą „Tom Trans” Tomasz Walczak z Oleśnicy w sprawie realizacji prac, związanych z zagospodarowaniem terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze;
29.11.    - podpisanie umowy z przedstawicielami Narodowego Forum Muzyki w sprawie Noworocznego Koncertu Symfonicznego „Między słowami a muzyką”, inaugurującego obchody 725-lecia Twardogóry, który odbędzie się 7 stycznia 2018 r.;
07.12.    - podpisanie aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie kanalizacji w Grabownie Małym.

 

mt_ignore

W zasadniczej części sesji - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju oraz wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2017,
 2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 3. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 4. zmiany uchwały nr III.29.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”,
 5. zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”,
 6. zmiany uchwały nr VI.74.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Twardogóra – Chełstówek”,
 7. budżetu gminy na rok 2018,
 8. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 9. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 10. zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
 11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2018 rok,
 12. zmiany uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 13. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra,
 14. zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku,
 15. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku,
 16. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2018 roku,
 17. zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na I- sze półrocze 2018 roku,
 18. w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

mt_ignore

Przed głosowaniem nad przyjęciem uchwał: w sprawie budżetu gminy na rok 2018 oraz w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra, burmistrz Zbigniew Potyrała - po omówieniu poszczególnych pozycji budżetu - zarekomendował przyjęcie przedłożonych projektów uchwał, określając zawarty w nich projekt budżetu jako ambitny, ale możliwy do wykonania. Istotnym będzie pozyskanie przez gminę ze źródeł zewnętrznych planowanych środków na współfinansowanie zadań własnych. Wyboru zadań do sfinansowania w roku 2018 dokonano po konsultacjach z liderami grup lokalnych, radnymi, liderami stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych. Priorytetem wyboru były z jednej strony - oczekiwania i potrzeby mieszkańców, a z drugiej strony – interes gminy, wynikający z wieloletniego planu rozwoju, możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych, a także szans ich realizacji.

mt_ignore

Omawianie projektu budżetu  na 2018 burmistrz Zbigniew Potyrała rozpoczął od dochodów, które zaplanowano na poziomie 56.740.992 zł, z czego największą część  (24,6%) stanowi udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także (21,81%) dochody z podatków i opłat; dochody majątkowe stanowią ok. 10% łącznych dochodów budżetu gminy. W planowanych dochodach budżetu gminy 15,20% stanowią dochody z tyt. podatku od nieruchomości, którego stawki - zgodnie z deklaracją burmistrza Zbigniewa Potyrały – nie zostają podwyższone.
Wydatki ogółem zaplanowane zostały w wysokości 59.211.592 zł, z czego najwięcej (53,58%) przeznaczone zostało na wydatki, związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, a także (21,47%) na wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wśród wydatków bieżących (razem z remontowymi), planowanych w wysokości 46.496.182 zł, największa grupę (29,28%) stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, a także (26,59%) na rodzinę (w tym m. in. wydatki na realizację Programu Rodzina 500+). W celu poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy planuje się wydatki majątkowe w wysokości 17.344.662 zł, co stanowi 29,29% planowanych wydatków ogółem. Największą grupę (30,67%) spośród wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne (planowanych w łącznej wysokości 12.715.410 zł) stanowią wydatki na rolnictwo i łowiectwo (w tym: wydatki melioracyjne oraz infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi), a ponadto gospodarka komunalna (28,95%). Zakłada się deficyt budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 2.470.600 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Ustala się również rozchody budżetowe w łącznej wysokości 3.672.000 zł, z czego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek przeznacza się kwotę 672.000 zł, natomiast na wykup obligacji komunalnych przeznacza się 3.000.000 zł.
Nie wzrośnie zadłużenie - poziom uzupełnienia deficytu budżetowego zaplanowano na poziomie spłaty długu za zobowiązania roku poprzedniego.
Burmistrz zapewnił, że zaplanowany budżet gminy na 2018 jest budżetem bezpiecznym, a więc nie tylko zapewniającym wszystkim publicznym jednostkom gminnym bezpieczne, sprawne funkcjonowanie, ale także jest budżetem prorozwojowym - jednak na poziomie możliwości gminy i nie stanowiący jakiegokolwiek zagrożenia - ani dla stabilności i płynności tego budżetu, ani dla realizacji wszystkich podstawowych zadań naszej społeczności samorządowej.

mt_ignore

W części „Wolne wnioski i komunikaty” burmistrz Zbigniew Potyrała dokonał krótkiego podsumowania dobiegającego końca roku 2017. Rok ten określił trudnym, jeśli nie najtrudniejszym z trzech lat swojej obecnej kadencji. Był to bowiem rok rekordowego budżetu i rekordowo wysokich nakładów inwestycyjnych. Ale też był to rok reformy systemu oświatowego i dyskusji z tym związanych, a ponadto rok, w którym ostatecznie udało się pozyskać do majątku gminnego tak znaczące obiekty jak np. barokowy pałacyk przy ul. Wrocławskiej, zakupiony za bardzo korzystną cenę, czy obiekt po Zespole Szkół Specjalnych przy Placu Piastów. Wzbogacił się też majątek sołectw o obiekty w Olszówce, Drogoszowicach i w Będzinie. W tych uwarunkowaniach burmistrz dostrzegł niebagatelną rolę dobrej współpracy z radnymi Rady Miejskiej, z którymi – mimo czasem różnic w poglądach, czy ocenie sytuacji – udawało się uzyskiwać kompromis w sprawach trudnych i dokonywać wyboru rozwiązań najkorzystniejszych dla dobra publicznego - w poczuciu współodpowiedzialności za mieszkańców gminy i jej rozwój. Za taka postawę burmistrz Zbigniew Potyrała złożył radnym podziękowania. Podziękował też swojemu zastępcy Ryszardowi Gąsiorowi – zarówno za konstruktywne wsparcie, zaangażowanie, jak i (konieczne czasem) zastępowanie. Słowa podziękowania zostały też skierowane pod adresem kierowników komórek Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze, dyrektorów jednostek gminnych, w tym szczególnie dla Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Marii Susidko – za przygotowanie i wdrożenie reformy oświatowej w naszej gminie. Specjalne słowa podziękowania i uznania burmistrz wyraził też sołtysom – za wsparcie oraz życzliwe relacje, a także konstruktywną i partnerską współpracę w realizacji niezwykle efektywnego programu wiejskich inwestycji „2+1”, skutkującego realizacją zadań, zaspokajających potrzeby społeczności wiejskich. Na zakończenie burmistrz Zbigniew Potyrała złożył wszystkim noworoczne życzenia.
Treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji. Treść protokołu z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej w Twardogórze publikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej
XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej XXXIV Sesja Rady Miejskiej

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl