top

Strona główna Aktualności XL Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
XL Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze
Poniedziałek, 09 Lipiec 2018 13:49

2018 07 10 sesja 003W sali posiedzeń Rady Miejskiej w Twardogórze 28 czerwca br. odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Relacjonując swoje spotkania – w ramach sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 25.05. do 28.06. br. – burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił: spotkanie z podwykonawcami krytej pływalni w Twardogórze (28.05. br.),

udział w Walnym Zgromadzeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Twardogórze (20.06. br.) oraz spotkanie podsumowujące Dni Twardogóry (25.06. br.). Wśród uroczystości – z udziałem swoim lub swojego zastępcy Ryszarda Gąsiora – burmistrz Potyrała wymienił: uroczyste zakończenie sezonu w MLKS  ECHO Twardogóra, podsumowujące również ostatnie 25 lat działalności klubu (25.05.), udział w Dniach Międzyborza (26.05.), Zawody Wędkarskie z okazji "Dnia Dziecka" na zbiorniku wodnym przy parku pałacowym w Goszczu, uroczystość odpustowa w Twardogórze oraz twardogórski koncert z okazji Dnia Matki „Moja Matko ja wiem” (27.05.), finał konkursu literackiego w gminnej bibliotece w ramach inicjatyw wiejskich programu Edukacja dla Doliny Baryczy (28.05.), uroczyste akademie z okazji Dnia Dziecka: w Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze (wraz z klasami 7 i klasami gimnazjalnymi) oraz w Szkole Podstawowej w Goszczu (30.05.), doroczna gala w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, podsumowująca dorobek szkół oraz osiągnięcia dzieci i młodzieży w konkursach regionalnych, powiatowych czy gminnych (07.06.), uroczystość jubileuszowa 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnicy oraz finał konkursu fotograficznego „Twardogóra jakiej nie znacie” w gminnej bibliotece (08.06.),      Finał Dolnośląski mini siatkówki w hali GOSiR w Twardogórze, Festyn w SP w Grabownie Wielkim oraz obchody Dnia Dziecka w Drągawie (09.06.), Piknik misyjny w SP2 w Twardogórze (10.06.), wizytacje: budowy krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” oraz prac, mających na celu zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego w Twardogórze w ramach inwestycji „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra (…)” (11.06.), VII Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Związku Kombatantów (12.06.), Piknik Integracyjny "Biało - Czerwony" w Sycowie (13.06.), konferencja historyczna „Dzieje Twardogóry” - z okazji jubileuszu 725-lecia miasta oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze (14.06.), imprezy w ramach Dni Twardogóry: Dziecięcy Korowód, Turniej Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, Teatr uliczny w Rynku i Turniej Piłki Nożnej dorosłych (15.06.), imprezy na placu OSP w kolejnych dniach obchodów Święta Miasta (16-17.06.), uroczyste otwarcie  krytej pływalni w Chocianowie w ramach "Dolnośląskiego Delfinka" (19.06.),  uroczyste zakończenie Roku Szkolnego w Ognisku Muzycznym Allegretto w Twardogórze (20.06.), zakończenie roku szkolnego w przedszkolach, zerówce oraz w klasach gimnazjalnych (21.06.), zakończenie roku szkolnego w gminnych szkołach podstawowych, a wieczorem w Warszawie udział (wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Szydełko) w Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2018” i przyjęcie statuetek „Orzeł Polskiego Samorządu”: dla Gminy Twardogóra, której przyznano ogólnopolski tytuł „Gmina Roku 2018” w kategorii gmina miejsko-wiejska oraz dla Zbigniewa Potyrały, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, który uzyskał ogólnopolski tytuł „Najlepszy Burmistrz Roku 2018” (22.06.).
Wolumen uroczystości dopełniły ponadto: Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz (wieczorem) obchody jubileuszowe i uroczysta kolacja - z okazji 25-lecia współpracy Dolnego Śląska i Wielkopolski z Dolną Saksonią (26.06.).

 

mt_ignore

Wspominając o Dniach Twardogóry 2018 burmistrz Zbigniew Potyrała powtórzył swoje podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i niezwykle udany przebieg tegorocznej edycji Dni Twardogóry.
Spośród najistotniejszych umów, podpisanych w tym okresie, burmistrz wymienił umowy z firmami realizującymi zakończenie budowy krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”: z firmą Cermag Construction sp. z o.o. z Wrocławia (28.05.) oraz z firmą ITEL Instalacje Elektroenergetyczne i Techniczne mgr inż. Marcin Dudek z Krotoszyna i firmą DIMEN s. c. z Oleśnicy (30.05.).
Nawiązując do tytułów i statuetek w Plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu”, burmistrz Potyrała poinformował również o tym, że nasze Gmina znalazła się w elitarnym gronie 17 gmin (spośród 84 wnioskodawców łącznie), którym – w trybie specjalnego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – przyznane zostały środki z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości 2.766.791,06 zł, na realizację projektu pn. „e-Twardogóra”, mającego na celu rozwój i podniesienie jakości elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji i dostępu do informacji przestrzennej, a także zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców i podmioty gospodarcze z terenu Gminy Twardogóra, w tym szczególnie – zwiększenie stopnia dostępności do usług publicznych 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju wobec przedmiotowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad - radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w sprawie:

 • udzielenia pożyczki dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra,
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Twardogóra”,
 • emisji obligacji komunalnych Gminy Twardogóra,
 • zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2018,
 • zmianu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
 • zmianu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Twardogóra,
 • zmianu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania o nazwie: "Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku",
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
 • oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla którym organem prowadzącym jest gmina Twardogóra,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2018 roku,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej
 • w Twardogórze na II – gie półrocze 2018 roku,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej
 • w Twardogórze na II – gie półrocze 2018 roku,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2018 roku,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż budynku niemieszkalnego,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 131/1, 131/6, 131/19 obręb Drogoszowice, gmina Twardogóra,
 • przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W części obrad przewidzianej na interpelacje i zapytania, na pytanie radnego Mieczysława Kowalskiego o fetor pochodzący z terenu oczyszczalni ścieków, odpowiedziała Prezes MGK Sp. z o.o. Monika Strzelecka, informując, iż zjawisko to związane jest z awarią specjalnej dmuchawy, w efekcie czego – przy wysokich temperaturach, panujących w ostatnim okresie – powstaje deficyt tlenowy w ściekach, skutkujący procesami gnilnymi i związanym z nimi fetorem, nie powodujący zagrożenia środowiskowego. Awaria dmuchawy została usunięta, a jej skutki są usuwane – wkrótce, po zakończeniu tego procesu, znikną uciążliwości zapachowe.
Z kolei radny Andrzej Hnat zapytał o firmę, która – spośród kilku wykonawców krytej pływalni w Twardogórze – udzieli gwarancji dla tej inwestycji. Burmistrz Potyrała odpowiedział, że będzie to firma Cermag Construction sp. z o.o. z Wrocławia, która przejęła główną branżę budowlaną.
W wolnych wnioskach i komunikatach burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował o rozpoczęciu rutynowej (co 4 lata) kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uprzedził też o kontroli Najwyższej Izby Kontroli, związanej z realizacją przez gminę inwestycji w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”.

mt_ignore

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1  
 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl