top

Strona główna Fundusze europejskie Aktywna integracja w Gminie Twardogóra
Aktywna integracja w Gminie Twardogóra
Piątek, 20 Październik 2017 09:14

ue znaki16

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (umowa z dnia 27.07.2017 r.)

Całkowita wartość projektu to 209 777,50 zł,
w tym wartość dofinansowania wynosi 178 217,50 zł.

Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze (MGOPS) od 01.09.2017 r. do 30.09.2018 r. Przedmiotem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn), w tym 3 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupę docelową stanowią osoby będące klientami MGOPS w Twardogórze, w tym osoby nieaktywne zawodowo (10 kobiet), bezrobotne (6 kobiet, 4 mężczyzn). Osoby niepełnosprawne stanowić będą ponad 10% grupy docelowej (2 kobiety i 1 mężczyzna). Wszystkie osoby zostaną objęte kompleksowym wsparciem realizowanym w ramach zawartego kontraktu socjalnego, świadczone będą usługi aktywnej integracji według indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej co najmniej 3 instrumenty:

  1. aktywizacja społeczna dla 20 osób: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kompetencji życiowych, praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, wsparcie asystenta rodziny;
  2. aktywizacja edukacyjna dla 15 osób: szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, kursy zawodowe;
  3. aktywizacja zdrowotna dla 3 osób: terapia psychologiczna.

Świadczona będzie pomoc w formie zasiłków i pomocy w naturze w celu niwelowania barier finansowych dla 15 uczestników. W zakresie w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla uczestników projektu, w zależności od potrzeb zrekrutowanej grupy, świadczone będzie wsparcie towarzyszące w postaci m.in: zapewnienia opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, sfinansowaniu kosztów wyżywienia. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa szans na zatrudnienie i włączenie społeczne mieszkańców Gminy Twardogóra, znajdujących sie w najtrudniejszej sytuacji, co wpłynie pozytywnie na ich sytuację życiową, a także na poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej naszej gminy.

 

28 czerwca 2017 r., została podjęta Uchwała Nr XXIX.327.2017 Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Aktywna integracja w gminie Twardogóra” nr RPDS.09.01.01-02-0013/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (POBIERZ).

 

Szczegółowy harmonogram realizowanych form wsparcia w ramach projektu:

 - listopad 2017 r. - pobierz: STRONA 1, STRONA 2;

 - grudzień 2017 r. - pobierz: STRONA 1, STRONA 2;

 - styczeń 2018 r. - pobierz TUTAJ.

 

 

 

 

Wersja strony


Zobacz koniecznie


bottom


Oficjalna strona miasta i gminy - www.twardogora.pl